Bong võng mạc
  • Tiếng Việt
  • English
 • Hotline:0969.128.128

 • [:vi]

   

  1. Võng mạc là gì?

  Võng mạc là một lớp ở tận trong cùng của mắt nó hoạt động giống như  lớp film ở máy ảnh.

  bong võng mạc

  Sóng ánh sáng tác động tới mắt rồi hội tụ ở trên võng mạc kích thích lớp sợi thận kinh hoạt động rồi gửi thông tin tới não sẽ quyết định chúng ta nhìn thấy gì.

  2. Bong võng mạc là gì?

  Bong võng mạc có điều kiện là võng mạc tách lớp mô đệm do đó võng mạc mất chức năng.

  Có 3 dạng bong võng mạc:

  2.1 Bong võng mạc có lỗ rách

  Xảy ra thứ phát do sự xâm nhập của dịch xuống dưới lớp võng mạc. Võng mạc tách rời so với lớp đệm.

  bong võng mạc

  2.2 Bong võng mạc thể tiết dịch

  Xảy ra thứ phát do viêm hoặc do vết thương tụ dịch dưới lớp đệm

  2.3 Bong võng mạc co kéo

  Xảy ra khi sẹo co kéo võng mạc ra khỏi lớp mô bên dưới

  3. Nguyên nhân của bong võng mạc có lỗ rách

  Xảy ra với tỷ lệ 1/10000 dân số và ở độ tuổi trung niên. Phổ biến hơn với những người bị cận thị và nguy cơ cao hơn với người có độ cận thị cao hơn.

  Bong võng mạc cũng có thể xảy ra sau phẫu thuật mắt, phổ biến nhất là với tỷ lệ 0,3%

  Chấn thương là một nguyên nhân khác dẫn đến bong võng mạc.

  4. Triệu chứng của bong võng mạc

  Bong võng mạc thường bắt đầu bằng sự bóc tách thủy tinh thể phía sau( PVD). Các triệu chứng liên quan đến bóc thủy tinh thể ở phía sau gồm khởi phát đột ngột và chớp sáng. Tuy nhiên, trong một nhóm nhỏ, tách thủy tinh thể ở phía sau có thể gây ra rách võng mạc, có thể tiến triển thành bong võng mạc.

  5. Chẩn đoán bong võng mạc

  Một bác sỹ nhãn khoa có thể chẩn đoán được thông qua soi đáy mắt khi đồng tử giãn

  6. Điều trị có thực sự cần thiết?

  Bong vọng mạc có lỗ rách là một cấp cứu nhãn khoa và phẫu thuật là cần thiết để ngăn ngừa mất thị lực vĩnh viễn.

  Mục đích của điều trị là đóng võng mạc bằng laser hoặc liệu pháp áp lạnh (phương pháp đông lạnh), loại bỏ dịch dưới võng mạc để làm phẳng nó và hỗ trợ võng mạc.

  laser-vong-mac-dnd

  7. Quan điểm điều trị bong võng mạc

  7.1 Laser có thể được sử dụng để điều trị bong võng mạc và ngăn ngừa sự tiến triển của bong võng mạc. Điều này thường được chọn nếu bong võng mạc nhỏ và cục bộ, và nếu hoàng điểm không liên quan.

  7.2 Bơm hơi và tạo bóng khí là một kỹ thuật trong đó một bong bóng khí được bơm vào mắt. Bong bóng là một lực chống lại võng mạc tách ra, đẩy nó phẳng vào thành trong của mắt. Điều này thích hợp trong các trường hợp được lựa chọn.

  7.3 Phẫu thuật đai độn củng mạc là phẫu thuật sử dụng đai/độn silicon ép củng mạc từ phía ngoài giúp võng mạc ép vào củng mạc được dễ dàng. PT này thường kèm theo bơm khí nội nhãn để kết hợp ép võng mạc từ phía trong và lạnh đông củng mạc.

   

   

  [:en]

  1. What is retina?

  The retina is the innermost layer of the eye that acts like the film in a camera.

  retina detachment

  Light waves affect the eye and then focus on the retina to stimulate the nerve fiber layer to work and then send information to the brain that will determine what we see.

  2. What is retinal detachment?

  Conditional retinal detachment is when the retina separates from the stroma and thus loses its function.

  There are 3 types of retinal detachment:

  2.1 Retinal detachment with laceration

  Occurs secondary to infiltration of fluid below the retinal layer. Retina separates from the stroma.

  retinal detachment

  2.2 exudative retinal detachment

  Occurs secondary to inflammation or due to wound accumulation of fluid under the buffer

  2.3 Traction retinal detachment

  Occurs when the scar pulls the retina away from the underlying tissue

  3. Causes of retinal detachment with holes

  Occurs with the rate of 1/10000 of the population and in middle age. More common with people with myopia and higher risk with people with higher levels of myopia.

  Retinal detachment can also occur after eye surgery, most commonly with an incidence of 0.3%

  Trauma is another cause for retinal detachment.

  4. Symptoms of retinal detachment

  Retinal detachment usually begins with posterior vitreous detachment (PVD). Symptoms associated with posterior vitreous detachment include sudden onset and flash of light. However, in a small group, posterior vitreous detachment can cause retinal tear, which can progress to retinal detachment.

  5. Diagnosing retinal detachment

  An ophthalmologist can diagnose by ophthalmoscopy when the pupils are dilated

  6. Is treatment really necessary?

  A blepharoplasty is an ophthalmic emergency and surgery is necessary to prevent permanent vision loss.

  The goal of treatment is to close the retina with laser or cryotherapy (freezing method), removing fluid under the retina to flatten it and support the retina.

  laser-vong-mac-dnd

  7. Opinion on treatment of retinal detachment

  7.1 Laser can be used to treat retinal detachment and prevent progression of retinal detachment. This is usually chosen if the retinal detachment is small and local, and if the macula is not involved.

  7.2 Inflating and ballooning is a technique in which an air bubble is injected into the eye. The bubble is a force against the detached retina, pushing it flat against the inner wall of the eye. This is appropriate in selected cases.

  7.3 Scleroplasty is a surgery that uses a silicone belt/filler to squeeze the sclera from the outside to help the retina press against the sclera easily. This surgery is usually accompanied by intraocular gas injection to combine retinal compression from the inside and scleral freezing.

  [:]

  Đội ngũ Bác sỹ

  Các thông tin trên website Matquocte.vn chỉ dành cho mục đích tham khảo, tra cứu, khuyến nghị Quý khách hàng không tự ý áp dụng. DND không chịu trách nhiệm về những trường hợp tự ý áp dụng mà không có chỉ định của bác sĩ.

  Chính sách quản lý bảo vệ, khai thác & đảm bảo an toàn thông tin khách hàng sử dụng website.

  Copyright 2023 International Eye Hospital | All right reserved. Address: 128 Bùi Thị Xuân Str, Hà Nội.

  show hide
  go top