Tháng Mười 2018 - Bệnh Viện Mắt Quốc Tế DND - 128 Bùi Thị Xuân HN