M.S – Dr Doan Anh

Đoàn Anh

M.S – Dr Doan Anh
Master of Ophthalmology.
2008: Graduated from University of Medical – Hue.
From 2008 – 2010: Worked at Eye Hospital Saigon- Hanoi.
2011: – Hoàn thành khóa học chuyên đề bệnh đục thể thủy tinh tại bệnh Viện Mắt Trung Ương.
– Hoàn thành khóa học chuyên đề Mắt trẻ em tại bệnh Viện Mắt Trung Ương.
– Hoàn thành khóa học chuyên đề thần kinh nhãn khoa tại bệnh viện mắt Trung Ương.
Năm 2013: Hoàn thành khóa học theo chương trình đào tạo liên tục chuyên ngành chuẩn đoán hình ảnh tại Bệnh Viện Mắt TW
Năm 2014: Hoàn thành khóa học lớp đào tạo chuyên đề bệnh lý Giác mạc tại viện mắt Trung Ương
Năm 2010- Nay: Bác sỹ tại Khoa Đáy mắt Bệnh Viện Mắt Quốc Tế DND