Khoa dược

– Nhà thuốc bệnh viện chuyên khoa Mắt Quốc tế DND đạt tiêu chuẩn GPP.

– Bán các loại thuốc chuyên sâu về mắt.

– Giờ mở cửa: Sáng 8h00 – 11h30; chiều 13h00 – 16h30

 

quầy dược - bệnh viện Mắt Quốc tế DND quầy dược - bệnh viện Mắt Quốc tế DND quầy dược - bệnh viện Mắt Quốc tế DND quầy dược - bệnh viện Mắt Quốc tế DND quầy dược - bệnh viện Mắt Quốc tế DND quầy dược - bệnh viện Mắt Quốc tế DND quầy dược - bệnh viện Mắt Quốc tế DND quầy dược - bệnh viện Mắt Quốc tế DND quầy dược - bệnh viện Mắt Quốc tế DND quầy dược - bệnh viện Mắt Quốc tế DND quầy dược - bệnh viện Mắt Quốc tế DND quầy dược - bệnh viện Mắt Quốc tế DND