Tiến sĩ – Bác Sĩ Trương Tuyết Trinh

Tiến sĩ - Bác Sĩ Trương Tuyết Trinh

Tiến sĩ Bác Sĩ Trương Tuyết Trinh
Tốt nghiệp đại học Y Hà Nội.
1971-1982 : Bác sĩ viện mắt TW.
1982-1986 : Nghiên cứu sinh tại Liên Xô.
1988-2005 : Bác sĩ, Phó trưởng khoa Glocom Bệnh viện mắt TW.
Thầy thuốc ưu tú (1997)
2011-nay : Bác sĩ tại bệnh viện mắt Quốc Tế DND.