Thạc sĩ – Bác sĩ Phạm Thị Hằng

Bác sĩ Phạm Thị Hằng

Thạc sĩ – Bác sĩ Phạm Thị Hằng.
☀ Thạc sĩ chuyên khoa mắt.
☀ Năm 2005: Tốt nghiệp ĐH Y khoa Thái Nguyên.
☀ Năm 2006-2010: Phó trưởng khoa khúc xạ – Lasik, Bệnh viện mắt Sài Gòn – Hà Nội.
☀ Chứng chỉ phẫu thuật Lasik trên máy NIDEK.
☀ Chứng nhận hoàn thành khóa học về công nghệ phẫu thuật RELEX SMILE, RELEX FLEX, Femto-Lasik trên hệ ☀ thống máy VISUMAX (CarlZeiss).
☀ Năm 2010-2016: Phó trưởng khoa khúc xạ – Lasik, Bệnh viện mắt Quốc Tế DND.
☀ Năm 2017-nay: Trưởng khoa khúc xạ – Lasik, Bệnh viện mắt Quốc Tế DND.