Thông báo vv: Tự kiểm tra của bệnh viện Mắt Quốc tế DND 11/2019

– Căn cứ Quyết định số 3936/QĐ-BYT ngày 30/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành nội dung kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện và khảo sát hài lòng người bệnh, nhân viên y tế năm 2019;

– Căn cứ Quyết đinh số 3869/QĐ-BYT ngày 28/8/2019 của Bộ trưởng Bộ y tế về việc ban hành các mẫu phiếu và hướng dẫn khảo sát hài lòng Người bệnh và Nhân viên y tế;

– Căn cứ Công văn số       /KCB-QLCL và CĐT ngày     /10/2019 của Cục Quản lý khám, chữa bệnh về việc hướng dẫn kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện và khảo sát hải lòng người bệnh và nhân viên y tế năm 2019;

– Căn cứ Kế hoạch số 4363/KH-SYT ngày 07/10/2019 của Sở Y tế Hà Nội về việc Kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện và khảo sát sự hài lòng người bệnh, nhân viên y tế năm 2019;

Bệnh viện Chuyên khoa Mắt Quốc tế DND đã xây dựng kế hoạch và thực hiện tự kiểm tra theo Bộ Tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện.

– Thời gian thực hiện tự kiểm tra vào ngày 22/10/2019.

– Số lượng tiêu chí áp dụng, kết quả đánh giá chung, điểm, số lượng tiêu chí:

  • Số lượng tiêu chí áp dụng: 78/83 tiêu chí.
  • Kết quả đánh giá chung: Tốt.
  • Tổng số điểm các tiêu chí áp dụng: 293 (có hệ số: 318).
  • Điểm trung bình chung của các tiêu chí: 3.79
5/5 - (1 vote)