Nhật ký Lasik’s Day 2014 tại Bệnh viện mắt Quốc Tế DND

Chương trình Lasik’s Day 2014 đã bắt đầu. Và ngay trong ngày đầu tiên của chương trình, ngày 1/6, Bệnh viện mắt quốc tế – DND đã tiếp đón rất nhiều bệnh nhân đến để đăng ký khám mổ khúc xạ.

10 9
8 7
6 5
4 3
2 <–> 1