Kết quả Sở Y tế kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện và an toàn phòng chống dịch năm 2020

Ngày 31/03/2021, đoàn Sở Y tế tiến hành kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện, khảo sát sự hài lòng người bệnh, nhân viên y tế năm 2020 và đánh giá bệnh viện an toàn phòng chống dịch theo quyết định số 3088/QĐ-BYT.

Kết quả kiểm tra tại bệnh viện Mắt Quốc tế DND như sau:

1. Điểm trung bình chung chất lượng bệnh viện: 3,76

2. Điểm đánh giá hài lòng trung bình:

  • Người bệnh nội trú: 4,49
  • Người bệnh ngoại trú: 4,44
  • Nhân viên y tế: 4,52 3.

3. Điểm đánh giá bệnh viện an toàn phòng chống dịch theo quyết định số 3088: là 127/147 (tỷ lệ 86,4%)

5/5 - (1 vote)