FEMTODAYSDND – Tháo rào cản kính cận – Tự tin tận hưởng cuộc sống

Giảm thêm Chi Phí Phẫu Thuật

Better Vision – Better Life

Giảm đến 40%++ chi phí phẫu thuật
Cùng nhiều ưu đãi hấp từ hệ thống Y tế Quốc tế DND Brothers
(*Chương trình số lượng đăng kí giới hạn)