Bác sĩ Đặng Văn Quế

Bs Đặng Văn Quế PGD

Quá trình học tập:

  • Năm 1970: Tốt nghiệp Đại học Y Khoa Hà Nội.
  • Năm 1982 – 1987: tiếp tục học tập tại Hà Nội Và Ba Lan.

Quá trình công tác:

  • Năm 1970-1975: Bác sỹ trưởng khoa C – Ban công tác miền tây.
    Trưởng khoa Khám bệnh: Bệnh viện B24 – CP 38.
  • Năm 1975-1982: Bs khoa giải phẫu bệnh Bệnh viện Việt Đức.
  • Năm 1987 – 2006: Bs Giải phẫu bệnh/ CTCĐ / Phó trưởng phòng Kế Hoạch BV Việt Đức.
  • Năm 2007- 2011: PGĐ kiêm TP. KHTH – Bệnh viện mắt Sài Gòn – Hà Nội.
  • 2011 – Nay: Phó giám đốc Bệnh Viện Mắt Quốc Tế DND kiêm TP.KHTH.